OZNAM ŠJ

OZNAM !!!

Upozorňujeme rodičov, ktorí  poberajú dávku hmotnej núdzi, aby v čase od 03.08.2022 do 05.08.2022 od 7.00 hod. do 14.00 hod. priniesli vedúcej ŠJ, Mierová 141 Svit potvrdenie o vyplatení dávky v hmotnej núdzi ( potvrdenie vydá úrad práce ).

Rodičia, ktorí nepoberajú daňový bonus a žiadajú dotáciu na stravu  do dovŕšenia 6 roku dieťaťa musia podpísať čestné prehlásenie o nepoberaní daňového bonusu. https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava_od_01.07.2022/Cestne_vyhlasenie.pdf

Súbeh poberania dotácie na stravu a poberania daňového  bonusu nie je možný. Rodičia ktorí nepoberajú dávku v hmotnej núdzi, ale nepracujú a nepoberajú daňový bonus, musia tiež predložiť čestné prehlásenie. Po tomto termíne nebude možné priznať dotáciu na stravu.

Ďakujem Vedúca ŠJ