História

História Materskej školy na ulici Mierovej vo Svite

Po oslobodení Československej republiky Štátna správa venuje veľkú starostlivosť výchove detí. Začala zakladať nové školy a aj detské opatrovne, v ktorých sa vtedajšia mládež mala pripravovať na cestu života už od svojho najútlejšieho veku. 72 rokov starostlivosti o najmladšiu generáciu sa zapísalo do histórie nášho malého podtatranského mesta Svit.

Vo Svite bola zriadená 16. septembra 1946 štátna detská opatrovňa, zapísaných bolo 94 detí. Prevádzkový rozpočet uhradil štát a vecný rozpočet hradila firma „Baťa“  národný podnik.

15. augusta 1958 bolo slávnostné odovzdanie novej budovy, I. materskej školy vo Svite. A tu sa začínajú dejiny Materskej školy na Mierovej  ulici, zapísaných bolo okolo 160 detí. Denný poriadok bol rozpracovaný podľa harmonogramu v čase od 5.30 hod. do 18.00 hod.

Triedy boli veľké, svetlé, každá trieda má spálňu, šatňu, umývarku, na každom poschodí bola jedna jedáleň, kuchyňa bola v suteréne. Do MŠ chodia deti rodičov zamestnaných v národnom podniku Chemosvit, Tatrasvit, VÚCHV, Mäsopriemyslu.

Spolupracovali so základnými deväťročnými školami, ĽŠU, zamestnancami Verejnej bezpečnosti, požiarnikmi, pripomínali si Deň československej armády, Mesiac ZČSSP a VOSR, pripomínali si Víťazný Február, zúčastňovali sa slávnych májových dní, MDŽ , navštevovali divadlá, kino, múzeum, Roľnícke družstvo Batizovce, organizovali športovo – branný deň, organizovali besedy s ochranármi prírody.

V roku 2003 sa v meste Svit zrušili podnikové materské školy, 3-triedna Tatrasvitská a  9-triedna chemosvitská MŠ.

Zostala len jedna materská škola, naša a veľmi veľa detí. Rodičia situáciu riešili v okolitých obciach a v Poprade. Naša MŠ sa rozšírila o ďalšie 2 triedy. V roku 2003 a 2005 sa začala rekonštrukcia nadstavby a strechy MŠ,  teraz je to VI. trieda. Nastáva ťažká práca pre celý kolektív. Počas plnej prevádzky sa začala rozsiahla rekonštrukcia MŠ. Vymenili sa okná, radiátory, protipožiarne dvere, komplet WC a umyvárky, vymaľovanie tried a spální, zateplenie budovy, výmena linoleí v triedach a vo vstupnej hale, rekonštrukcia 2 bytov v prístavbe – teraz VII. trieda. Celú rekonštrukciu hradil Mestský úrad Svit zo svojho mestského rozpočtu. Po prestavbe sa podstatne zmenili a vylepšili priestory MŠ, za čo patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa o to pričinili, primátorovi, poslancom MsZ, Rade školy, Rodičovskému združeniu i celému kolektívu, ktorý v ťažkých podmienkach pri rekonštrukcii zabezpečovali nerušený a bezpečný chod MŠ.

Život detí v MŠ je pestrý a bohatý. O to sa snažia všetci zamestnanci MŠ, ktorí svoju prácu vykonávajú s láskou, zodpovednosťou a obetavosťou.

História Materskej školy na ulici Školskej vo Svite

Nedostatok predškolských zariadení v meste a výstavba tzv. sídliska „C“ Pod Skalkou (v roku 1980 býva v tejto mestskej časti 1000 obyvateľov) spôsobila, že sa v roku 1980 začala výstavba materskej školy s kapacitou 60 detí. Materská škola bola slávnostne otvorená 1. februára 1983. Prevádzka v MŠ sa začala 2.2.1983 v jednej triede, v zmiešanej skupine za vedenia p. riaditeľky Alžbety Suchej a p. učiteľky M. Bargerovej. V triede bolo zapísaných 25 detí.

Školský rok 1983/1984 sa vyznačoval radostnou atmosférou, veď sa začala prevádzka vo dvoch triedach. Zvýšil sa počet detí na 62.  V roku 2005-2006 sa začala rozsiahla rekonštrukcia MŠ. Vďaka investícii MESTA SVIT, ktorý je našim zriaďovateľom, bola naša MŠ celkovo zrekonštruovaná. Mesto investovalo 7 miliónov Sk do úpravy MŠ – výmena okien za plastové, zateplenie, nová strecha, elektroinštalácia, výmena podlahovín, nové zariadenie do tried, spální, výmena sociálnych zariadení a celková rekonštrukcia kuchyne s novými spotrebičmi. Takže môžeme konštatovať, že MŠ má vysokú priestorovú, materiálno – technickú, hygienickú a estetickú úroveň. Hrové a pracovné kútiky sú vo vyhradenom priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a realizáciu učiteľom plánovaných edukačných aktivít.

Exteriér MŠ a blízke okolie – školský dvor je neoddeliteľnou súčasťou prostredia MŠ, ktorý slúži na realizáciu organizačných foriem/ pobyt von, pohybové a relaxačné cvičenia.  Deti majú kde kresliť s kriedou a majú dostatok hračiek na školský dvor. V lete 2017 mesto Svit investovalo na úpravu školského dvora 25 tisíc euro a tak sme mohli pre detičky zabezpečiť nové a bezpečné preliezačky, hojdačky a domček z firmy Intersystem. Tiež nám zriaďovateľ zväčšil pozemok a pán primátor Ing. M.Škvarek daroval MŠ kobercový trávnik na zväčšenú časť pozemku.