Poplatky za MŠ

PRAVIDELNÉ  POPLATKY  UHRADIŤ  DO 10.  DŇA PRÍSLUŠNÉHO  MESIACA

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (ŠKOLNÉ):

v zmysle VZN mesta Svit č. 4/2022 určil zriaďovateľ príspevok na jedno dieťa:

  • 25,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v materskej škole s celodennou alebo poldennou  výchovnou starostlivosťou

Správa pre prijímateľa:  Meno a priezvisko dieťaťa

  • uhrádza sa bezhotovostne trvalým príkazom alebo jednorazovo na účet VÚB

IBAN: SK21 0200 0000 0038 5834 3155

Príspevok materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (potvrdenie a rozhodnutie ÚPSVaR),
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.