Poplatky za stravu

PRAVIDELNÉ POPLATKY UHRADIŤ DO 15. DŇA PRÍSLUŠNÉHO MESIACA

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (STRAVNÉ):

v zmysle VZN mesta Svit od mája 2019 určil zriaďovateľ stravnú jednotku na mesiac. Školská  jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín, režijné náklady.

celodenná strava: mesačne 29,40 € (27,40 € + 2 € režijné náklady)

predškoláci: mesačne 1,40 € + 2€ režijné náklady do dovŕšenia 6 roku dieťaťa

Uhrádza sa bezhotovostne trvalým príkazom alebo jednorazovo na účet VÚB

IBAN: SK36 0200 0000 0038 5835 6853

Správa pre prijímateľa: 

Meno a priezvisko dieťaťa