Poplatky za stravu

PRAVIDELNÉ  POPLATKY  UHRADIŤ  DO 10.  DŇA PRÍSLUŠNÉHO  MESIACA

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (STRAVNÉ):

v zmysle VZN č.3/2023 mesta Svit od 01. 05. 2023 určil zriaďovateľ stravnú jednotku.

Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov od 2 -6  rokov je:

  • každé dieťa navštevujúce MŠ režijný poplatok – 3 € mesačne
  • stravník  2- 5 ročné dieťa 42€ mesačne + 3€ režijný poplatok spolu 45€
  • predškoláci a hmotná núdza 14€ strava -3€ réžia spolu 17€

Správa pre prijímateľa:  Meno a priezvisko dieťaťa

  • uhrádza sa bezhotovostne trvalým príkazom alebo jednorazovo na účet VÚB

IBAN: SK36 0200 0000 0038 5835 6853

Preplatky za stravu budú vyplatené 1 x na konci školského roka.

Vedúca ŠJ