O škole

Súčasnosť Materskej školy vo Svite

Od 1. 9. 2017 má materská škola právnu subjektivitu. Jej Elokovaným pracoviskom je  Mateská škola, Školská 21 vo Svite a pracoviská Školských jedální. Našou p.riaditeľkou je v súčasnosti Mgr. Katarína Dudášová.

V súčasnosti je to 10 triedna MŠ.

 • MŠ, Mierová 141 a elokované pracovisko Školská 21 vo Svite sú štátnymi MŠ, ktorých  zriaďovateľom je MESTO SVIT
 • prevádzka MŠ Mierová  je od 6.00 hod. – 16.00 hod.
 • prevádzka MŠ Školská  je od 6.30 hod. – 16.00 hod.
 • MŠ je 10 – triedna, z toho 9 tried poskytuje celodenné vzdelávanie a starostlivosť a 1 trieda je s poldennou starostlivosťou a vzdelávaním,
 • veková hranica detí je spravidla od 2,5 roka do 6-7 rokov,
 • priestory MŠ sú dostatočne veľké, svetlé, esteticky a vkusne upravené,
 • súčasťou Materských škôl sú aj priestranné školské dvory, ktoré  poskytujú  deťom veľa možností na rôzne hry a zábavné činnosti,
 • Vzdelávací proces zabezpečuje 20 kvalifikovaných učiteliek, o čistotu, poriadok a údržbu sa stará 7 prevádzkových zamestnancov a školské stravovanie zabezpečuje 6 zamestnankýň.
 • Vďaka finančným prostriedkom, ktoré získavame zo spolupráce s rodičmi, vybavenosť materskej školy učebnými prostriedkami je veľmi dobrá.
 • Materská škola vďaka kvalite edukačného procesu získala kredit predškolského zariadenia, ktoré významne ovplyvňuje výchovu mladej generácie vo Svite, čo sa každoročne odráža v počte prihlásených detí.
 • Ako fakultatívna materská škola aktívne napomáhame pri príprave budúcich učiteliek a v rámci pedagogickej praxe a odovzdávame odborné poznatky študentom SPgŠ v Levoči, katolíckej univerzity v Ružomberku, Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.