Organizácia dňa

Denný režim

6.00 – 7.00: otvorenie materskej školy, postupné schádzanie sa detí v triede „Včielok a Mravčekov“ 

7.00 – 8.00: rozdelenie detí do tried

  • hry a hrové činnosti (podľa želania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), plánovanie, navrhovanie aktivít, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, osobná hygiena, ranný kruh–rozhovory…
  • pohybové a relaxačné cvičenia

8.30 – 9.00: činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata

  • edukačné aktivity: hudobné, rečové, pohybové výtvarné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., aktivity realizované formou hry, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku
  • pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia so získavaním poznatkov o prírode, doprave, prípadne realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým…), hry na školskom dvore (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)

11.00 – 12.00: činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed, osobná hygiena

  • príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, spánok

14.00 – 14.30: činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant

  • hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, v jarných a letných mesiacoch aj pobyt vonku, hodnotenie dňa

15.30 – 16.00: schádzanie a preberanie detí v spoločných triedach „Mravčekov, Včielok, Slniečok“

  • hry podľa voľby detí

16.00: ukončenie prevádzky materskej školy