Prečo si vybrať našu školu

Profilácia MŠ

Od 1.9.2017 je materská škola právnym subjektom s elokovaným pracoviskom Školská 21, Svit – Podskalka. Výchovu a vzdelávanie zabezpečujeme prostredníctvom spoločného školského vzdelávacieho programu „SVITUŠKOVO“, ktorý rešpektuje individuálne potreby a záujmy dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces uprednostňuje zážitkové učenie. Lokalita materskej školy poskytuje bohaté možnosti športovej činnosti v prírodných podmienkach a vybudovaných areáloch, preto sa zameriame vo zvýšenej miere na rozvoj pohybových zručností a koordinačných schopností detí. Súčasné výskumy totiž preukazujú, že  6% detí na Slovensku trpí nadváhou; 12% detí na Slovensku je obéznych; 40 – 60 % detí má pred nástupom do ZŠ  nesprávne držanie tela a veľké množstvo detí má ploché nohy. A práve pravidelnými a sezónnymi pohybovými aktivitami ovplyvníme zdravý rast detí a vypestujeme u nich celoživotný pozitívny vzťah k pohybu.

Realizácia vlastného zamerania prebieha zvyšovaním kvality edukačného prostredia a edukačného procesu a to:

  • podporou zdravého životného štýlu realizáciou projektu Zeleninkové šialenstvo zameraného na zvyšovanie konzumácie zeleniny, ovocia a propagovaním zdravej výživy na nástenkách v MŠ;
  • podporovaním boja proti obezite detí formou rôznych športových aktivít, ponukou športových kurzov plávania, lyžovania, cvičením v telocvični ZŠ Komenského (spolupráca),  cvičením powercrossclub Svit, vytrvalostnou chôdzou Nordicwalking, bežeckou súťažou „Beh za zdravím“, skokom do diaľky a aktivitami na kolieskach;
  • plnením úloh Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015-2025;
  • environmentálnou výchovou – realizáciou pobytov vonku, organizovaním turistických vychádzok do prírody, organizovaním dennej školy v prírode, projektom Špinďúra v kráľovstve Čistoty;
  • mediálnou výchovou – rozvíjaním informačných kompetencií, schopnosťou zaobchádzať s rôznymi druhmi médií, schopnosťou vyberať z mediálnej ponuky vekuprimerané filmy, rozprávky a príbehy s pozitívnym etickým záberom;
  • využívaním IKT v edukačnom procese, rozšírením učebných pomôcok o digitálne interaktívne pomôcky ako sú: digitálny mikroskop, fotoaparát, kamera, mikrofón, včielka Bee-Bot, Logico Primo;
  • využívaním aktivizujúcich metód vo vzdelávaní, aplikovaním metód a foriem podporujúcich rozvoj osobnosti dieťaťa;
  • spoluprácou s rodinou a zvyšovaním záujmu rodičov i verejnosti o edukačnú činnosť v MŠ, propagovaním aktivít MŠ v regionálnych médiách a prostredníctvom webovej stránky školy, organizovaním akcií a projektov v spolupráci s rodinou.