Prečo si vybrať našu školu

Profilácia MŠ

Naša materská škola poskytuje vzdelávanie detí od troch do šiestich rokov a detí s odložením plnenia povinnej školskej dochádzky, s cieľom dosiahnutia optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne, ako základu školského vzdelávania a života v spoločnosti. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „MYSLENIE V POHYBE“, ktorý rešpektuje individuálne potreby a záujmy dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces uprednostňuje zážitkové učenie.

Keďže lokalita materskej školy poskytuje bohaté možnosti športovej činnosti v prírodných podmienkach a vybudovaných areáloch, rozhodli sme sa vo zvýšenej miere zamerať na rozvoj pohybových zručností a koordinačných schopností detí. Súčasné výskumy totiž preukazujú, že  6% detí na Slovensku trpí nadváhou;12% detí na Slovensku je obéznych; 40 – 60 % detí má pred nástupom do ZŠ  nesprávne držanie tela a veľké množstvo detí má ploché nohy. A práve pravidelnými a sezónnymi pohybovými aktivitami budeme ovplyvňovať zdravý rast detí a utvárať u nich celoživotný pozitívny vzťah k pohybu. Pravidelné denné zdravotné cvičenie, cielené vzdelávacie aktivity, telovýchovné chvíľky, pobyty vonku s pohybovým zameraním obohatíme o tieto:

SEZÓNNE POHYBOVÉ AKTIVITY A KURZY

 • Plavecký kurz
 • Lyžiarský kurz
 • Korčuľovanie
 • Cvičenie v telocvični ZŠ Komenského (spolupráca)
 • Cvičenie powercross club Svit
 • Vytrvalostná chôdza Nordic walking
 • Bežecká súťaž „Beh za zdravím“
 • Skok do diaľky
 • Zdravotné cvičenia na školskom dvore
 • Loptové hry na školskom dvore
 • Hudobno-pohybové aktivity na školskom dvore
 • Deň na kolieskach